MathRank

计算数组元素的级别。

处理真实值数组的版本:

bool  MathRank(
   const double&  array[],  // 数值数组
   double&        rank[]    // 等级数组
   )

处理整数值数组的版本:

bool  MathRank(
   const int&     array[],  // 数值数组
   double&        rank[]    // 等级数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

rank[]

[out] 输出等级数组。 

返回值

如果成功返回true,否则返回false。