VScaleMin (método Get)

Retorna o mínimo na escala vertical de valores.

 double  VScaleMin()

Valor de retorno

Valor mínimo na escala vertical.

VScaleMin (método Set)

Define o mínimo na escala vertical de valores.                  

 void  VScaleMin(
   const double  value,    // valor na escala vertical
   )

Parâmetros

value

[in] Valor mínimo.