VScaleMax

Retorna o máximo na escala vertical de valores.

 double  VScaleMax()

Valor de retorno

Valor máximo na escala vertical.

VScaleMax

Define o máximo na escala vertical de valores.                        

 void  VScaleMax(
   const double  value,  //   valor na vertical 
   )

Parâmetros

value

[in] Valor mínimo.