DatabaseTransactionRollback

İşlemleri geri alır.

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // DatabaseOpen'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    –  kritik çalışma zamanı hatası;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  sql parametresi boş bir dizge içeriyor;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           –  yetersiz bellek;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – dahili veritabanı hatası;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  istek yürütme hatası.

Not

DatabaseTransactionRollback() çağrısı, DatabaseTransactionBegin() fonksiyonu çağrıldıktan sonra yürütülen tüm işlemleri iptal eder. DatabaseTransactionRollback() fonksiyonu, bir işlem yürütülürken hata oluşması durumunda veritabanındaki değişiklikleri geri almak için gereklidir.

Ayrıca bakınız

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit