DatabaseTransactionCommit

İşlem yürütmeyi tamamlar.

bool  DatabaseTransactionCommit(
   int  database      // DatabaseOpen'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   –  kritik çalışma zamanı hatası;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              –  sql parametresi boş bir dizge içeriyor;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          –  yetersiz bellek;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – dahili veritabanı hatası;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               –  istek yürütme hatası.

Not

DatabaseTransactionCommit() fonksiyonu, DatabaseBeginTransaction() fonksiyonunu çağrıldıktan sonra yürütülen tüm işlemleri tamamlar. Herhangi bir işlem DatabaseTransactionBegin() çağrısı ile başlamalı ve DatabaseTransactionCommit() çağrısı ile sona ermelidir.

Ayrıca bakınız

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback