DatabaseColumnBlob

Alan değerini geçerli kayıttan dizi olarak elde eder.

bool  DatabaseColumnBlob(
   int      request,     // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   int      column,      // istekteki alan indeksi
   void&    data[]       // değeri elde etmek için değişkene olan referans
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in]  İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

data[]

[out]  Alan değerini yazmak için diziye olan referans.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

Sonraki kayıttaki değeri okumak için, önceden DatabaseRead()'i çağırın.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseColumnSize, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName