DatabaseColumnSize

Alan boyutunu bayt cinsinden elde eder.

int  DatabaseColumnSize(
   int  request,     // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   int  column       // istekteki alan indeksi
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in]  İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa, bayt cinsinden alan boyutu geri döndürülür, aksi takdirde -1 geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType