DatabaseColumnsCount

İstekteki alan sayısını elde eder.

int  DatabaseColumnsCount(
   int     request      // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

Geri dönüş değeri

Alan sayısı veya hata durumunda -1. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz istek tanıtıcı değeri.

Not

DatabasePrepare()'da oluşturulan bir isteğin alan sayısını elde etmek için DatabaseRead() fonksiyonunu çağırmaya gerek yoktur. Kalan DatabaseColumnXXX() fonksiyonları için DatabaseRead() önceden çağrılmalıdır.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose