DatabaseTableExists

Veritabanında tablonun varlığını kontrol eder.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // DatabaseOpen'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
   string  table_name     // tablo adı
   );

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

table_name

[in]  Tablo adı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – dahili veritabanı hatası;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  istek yürütme hatası;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseFinalize