DatabaseReset

DatabasePrepare() çağrıldıktan sonra olduğu gibi isteği sıfırlar.

int  DatabaseReset(
   int  request      // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen isteğin tanıtıcı değeri.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_ERROR (5601) ile başlayan SQLite hata kodları.

Not

DatabaseReset() fonksiyonu, farklı parametre değerlerine sahip bir isteğin birden çok yürütülmesi için tasarlanmıştır. Örneğin, INSERT komutunu kullanarak tabloya toplu olarak veri eklerken, her girdi için özel bir alan değerleri kümesi oluşturulmalıdır.

DatabasePrepare()'dan farklı olarak, DatabaseReset() çağrısı SQL komutlarını içeren dizgeyi yeni bir istekte derlemez, bu nedenle DatabaseReset(), DatabasePrepare()'dan çok daha hızlı yürütülür.

DatabaseRead() yürütüldükten sonra istek parametresi değerlerinin değiştirilmesi gerekirse, DatabaseReset(), DatabaseBind() fonksiyonları ve/veya DatabaseBindArray() ile birlikte kullanılır. Bu, istek parametrelerinin yeni değerleri ayarlanmadan önce (DatabaseBind/DatabaseBindArray çağrıları bloğundan önce), sıfırlamak için DatabaseReset() çağrılması gerektiği anlamına gelir. Parametrelenmiş isteğin kendisi DatabasePrepare() kullanılarak oluşturulmalıdır.

DatabasePrepare() gibi, DatabaseReset()'de veritabanı isteği yapmaz. DatabaseRead() veya DatabaseReadBind() çağrılırken doğrudan istek yürütme gerçekleştirilir.

DatabaseReset() çağrısı, istekteki parametre değerlerinin sıfırlanmasına yol açmaz (eğer parametre değerleri DatabaseBind()/DatabaseBindArray() çağrılarak ayarlandıysa), yani parametreler değerlerini korur. Böylece, sadece tek bir parametrenin değeri değiştirilebilir. DatabaseReset() çağrıldıktan sonra tüm istek parametrelerini yeniden ayarlamanıza gerek yoktur.

DatabaseFinalize() kullanılarak kaldırılan bir istek tanıtıcı değeri DatabaseReset()'e iletilemez. Bu bir hataya neden olacaktır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script programı başlatma fonksiyonu                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- veritabanı oluştur veya aç
   string filename="symbols.sqlite";
   int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: ", filename, " open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
   else
      Print("Database: ", filename, " opened successfully");
//--- SYMBOLS tablosu varsa, sil
   if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))
     {
      //--- tabloyu sil
      if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))
        {
         Print("Failed to drop table SYMBOLS with code "GetLastError());
         DatabaseClose(db);
         return;
        }
     }
//--- SYMBOLS tablosu oluştur
   if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "DESCRIPTION    TEXT            ,"
                       "PATH           TEXT            ,"
                       "SPREAD         INT             ,"
                       "POINT          REAL    NOT NULL,"
                       "DIGITS         INT     NOT NULL,"
                       "JSON           BLOB );"))
     {
      Print("DB: ", filename, " create table failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- SYMBOLS tablosundaki tüm alanların listesini görüntüle
   if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d"GetLastError(), __LINE__);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- SYMBOLS tablosuna sembol eklemek için parametrelenmiş bir istek oluştur
   string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"
              " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"// request parameters
   int request=DatabasePrepare(db, sql);
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d"GetLastError());
      Print("SQL request: ", sql);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- tüm sembolleri gözden geçir ve dosyaları SYMBOLS tablosuna ekle
   int symbols=SymbolsTotal(false);
   bool request_error=false;
   DatabaseTransactionBegin(db);   
   for(int i=0; i<symbols; i++)
     {
      //--- sembol eklemeden önce parametrelerin değerlerini ayarla
      ResetLastError();
      string symbol=SymbolName(i, false);
      if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- önceki DatabaseBind() çağrısı başarılı olduysa, sonraki parametreyi ayarla
      if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbolSYMBOL_DESCRIPTION)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbolSYMBOL_PATH)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SPREAD)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINT)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
 
      //--- girdiyi eklemek için bir istek yürüt ve bir hata olup olmadığını kontrol et
      if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
        {
         PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
      else
         PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);
      //--- sonraki parametre güncellemesinden önce isteği sıfırla
      if(!DatabaseReset(request))
        {
         PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
     } //--- tüm semboller gözden geçilerek tamamlandı
 
//--- işlem durumu
   if(request_error)
     {
      PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);
      DatabaseTransactionRollback(db);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   else
     {
      DatabaseTransactionCommit(db);
      PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);
     }
 
//--- SYMBOLS tablosunu bir CSV dosyasına kaydet
   string csv_filename="symbols.csv";
   if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,
                     DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS";"))
      Print("Database: table SYMBOLS saved in ", csv_filename);
   else
      Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") failed with code"GetLastError());
 
//--- veritabanı dosyasını kapat ve bunu rapor et
   DatabaseClose(db);
   PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sembol özelliklerini JSON olarak geri döndürme                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymBolAsJson(string symbol)
  {
//--- girintiler
   string indent1=Indent(1);
   string indent2=Indent(2);
   string indent3=Indent(3);
//---
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   string json="{"+
               "\n"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+
               "\n"+indent2+"{"+
               "\n"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_PATH)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINT), digits)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_CHART_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SPREAD))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+
               "\n"+indent2+"}"+
               "\n"+indent1+"]"+
               "\n}";
   return(json);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Boşluklardan yapılmış bir girinti oluşturma                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string Indent(const int number, const int characters=3)
  {
   int length=number*characters;
   string indent=NULL;
   StringInit(indent, length, ' ');
   return indent;
  }
/*
 Sonuç:
  Database: symbols.sqlite opened successfully
  #| cid name        type notnull dflt_value pk
  -+-------------------------------------------
  1|   0 NAME        TEXT       1             0 
  2|   1 DESCRIPTION TEXT       0             0 
  3|   2 PATH        TEXT       0             0 
  4|   3 SPREAD      INT        0             0 
  5|   4 POINT       REAL       1             0 
  6|   5 DIGITS      INT        1             0 
  7|   6 JSON        BLOB       0             0 
  1: added EURUSD
  2: added GBPUSD
  3: added USDCHF
  ...
  82: added USDCOP
  83: added USDARS
  84: added USDCLP
  Table SYMBOLS: added 84 symbols
  Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv
  Database: symbols.sqlite created and closed
*/
 

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseBind, DatabaseBindArray, DatabaseFinalize