MQL5 ReferansıDönüşüm Fonksiyonları 

Dönüşüm Fonksiyonları

Bu fonksiyon grubu, verilerin bir biçimden diğerine dönüştürülmesini sağlar.

NormalizeDouble() fonksiyonunun, fiyat ifadesi için gereken kesinlik değerlerini sağladığı, özellikle not edilmelidir. Alım-satım işlemlerinde, normalize edilmemiş fiyatın kesinliği alım-satım sunucusu tarafından istenen kesinliği bir basamakla bile aşıyorsa kullanılmamalıdır.

Fonksiyon

Eylem

CharToString

Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür

DoubleToString

Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür

EnumToString

Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür

NormalizeDouble

Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar

StringToDouble

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür

StringToInteger

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, long tipli bir sayıya dönüştürür

StringToTime

Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür

TimeToString

01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür

IntegerToString

int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür

ShortToString

Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür

ShortArrayToString

Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar

StringToShortArray

Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

CharArrayToString

Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar

StringToCharArray

Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

CharArrayToStruct

uchar dizisini POD yapısına kopyalayın

StructToCharArray

POD yapısını uchar dizisine kopyala

ColorToARGB

Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür.

ColorToString

Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür

StringToColor

Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür

StringFormat

Önceden ayarlanmış biçime göre, sayıyı dizgiye dönüştürür

Ayrıca Bakınız

Kod Sayfasının Kullanımı