Tamsayı Tipleri

MQL5 dilinde tamsayılar 11 tip ile temsil edilir. Program mantığı açısından gerekli olduğunda bazı tipler diğerleriyle birlikte kullanılabilir. Ama bu durumda tiplerin dönüşüm kurallarının hatırlanması gerekir.

Aşağıdaki tablo her bir tipin niteliklerini listelemektedir. Son sütun, her bir tip için C++ dilinde karşılık gelen tipi belirtmektedir.

Tip

Bayt Büyüklüğü

En Küçük Değer

En büyük değer

C++ Analog

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Tamsayı tipli değerler; sayısal sabitler, renk kalıp-deyimleri, tarih-zaman kalıp-deyimleri, karakter sabitleri ve sayımlar şeklinde de temsil edilebilir.

Ayrıca Bakınız

Veri Dönüşümü, Nümerik Tip Sabitleri