• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (4)
  • Что нового

CloseAll MT5

5

ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ  Close all ตัวนี้  และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู็มาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพื่อนร่วมเทรด ทั้งนี้เพื่อให้นักเทรดทุกคนได้มีเครื่องมือในการควบคุมการปิดการซื้อขาย จึงขอพัฒนาโปรแกรม close all version 5 ได้ใช้ทุกคน 

Close all and update profit Version 1.00 (MT5) Full version Give you free 

For MT4 Click https://www.mql5.com/en/market/product/79252


Fix TPSL calculate 

Program function

Tab 1 Close order function and show break port

1.Can show and hidden all button
2.Update sell and buy total lots easy to manage order
3.Close all order and update all profit
4.Close all sell and buy order and update profit
5.Close TP sell and buy order and update profit
6.Close SL sell and buy order and update profit
7.Close pending sell and buy order and update pending lots
8.Show break port , no any action.
9.Show Balance point , no any action


Tab 2. TP and SL function 

1.Can set tp sl by price  and you can move line for select any price 
2.show profit at tp-sl point
3.***** !!!! show balance point and can open order by lot size .!!!! ****


https://www.youtube.com/watch?v=W4ZcenylxmIОтзывы 2
Chachapon Chotnonthajinda
145
Chachapon Chotnonthajinda 2023.10.02 02:01 
 

ขอขอบคุณผู้สร้างครับ สามารถปิดตามคำสั่งได้รวดเร็วมากๆ

Nguyen Dinh Phu
92
Nguyen Dinh Phu 2023.09.28 11:17 
 

Ea is very helpful! You can add an automatic stop loss feature based on $ amount for each currency pair.

Рекомендуем также
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Ловец трендов: Стратегия Ловец трендов с индикатором оповещения - это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он представляет собой динамичную стратегию Ловец трендов, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального представления направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в идентификации тренда,
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (26)
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, пр
FREE
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Pnitrol Levels
Nikolay Mitrofanov
Рисует линии тренда от высшего и/или нижнего значения недели. Настраиваются цвет и толщина уровней. Все трендовые линии можно редактировать.  Подходящие уровни прошлого можно переименовать и поменять другие свойства. Уровни перечитываются только на таймфрейме H1 один раз в час.  .
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (9)
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach.
FREE
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical Fibonacci retraction indicator for many is essential and the basis for all market movement forecasts. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This DEMO version will work in Meta Trader with Demo and Strategy Tester. To purchase the Full version that works on a Real account, click on: https://www.mql5.com/en/market/product/38089
FREE
Volume Weighted Average Price or VWAP is an indicator wich shows different average prices on chart. This is very useful to find strong negotiation price areas and as trend following. Configurations: Day, Week and Month - Show different VWAPs according to the period. You can change each line style on "colors" tab. Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <3 PayPal, Skrill, Ne
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.5 (10)
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индив
FREE
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Ищете качественный индикатор точек разворота? Значит, PZ Pivot Points - это то, что вам нужно! Он строит уровни не только за текущий день. Он строит исторические уровни для проведения тестирования на истории Вы сами выбираете таймфрейм Цвета и размеры настраиваются Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопрот
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (6)
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
SIMPLE AND QUICK CHART CLEANUP SCRIPT - FREE FOR ALL - EASY TO DRAG AND DROP ONTO THE CHART - A MUST HAVE IN MY EYES Everybody loves to draw on a chart! But cleaning is nobodies favor. Most of the time it will be faster to dump all and redraw the important part. Repetition makes you good! ALWAYS think about that! KEEP IT GROWING, ;-) I wish you a good day, Traders! If you need something, send me a message. Best wishes to you from Vienna!
FREE
This little tool helps you to define your risk management with a simple line dragging on the chart. It shows you the actual lot size calculated on account % or fixed money amount directly at the line. All you have to do is activate the line by pressing the "t" key on your keyboard and drag the line to your stop loss point. Thats it. In the settings you can define the color and width of line and text, also space of text to line and the right and you can set the risk in percent of account or fixed
FREE
What is this indicator? This indicator is the MACD (Moving Average Convergence/Divergence) supporting Virtual Trading mode of  Knots Compositor . When the mode is turned on, the indicator will be recalculated based on the displayed candlesticks. When the mode is turned off, the indicator will be recalculated based on the original chart candlesticks. Types of the applied price - Close - Open - High - Low - Median Price (HL/2) - Typical Price (HLC/3) - Weighted Price (HLCC/4) KC-Indicators
FREE
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3.8 (5)
Fibo Trader - это советник, позволяющий создавать автоматизированные шаблоны для паттернов колебаний по значениям коррекций Фибоначчи, используя полностью автоматизированную и динамически созданную сетку. Данный процесс достигается путем оптимизации советника, с последующим его запуском в автоматическом режиме. Советник позволяет переключаться между автоматическим и ручным режимом. В ручном режиме пользователю предоставляется графическая панель, позволяющая управлять текущими торговыми условиями
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4.33 (3)
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Представляем Chart Chimes — индикатор для MT4/MT5, превращающий торговлю в симфонию звуков! Устали целыми днями смотреть на графики? Вам нужно немного взбодриться, чтобы поддерживать хорошее настроение во время торговли? Что ж, Chart Chimes поможет вам! С Chart Chimes каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, вы будете слышать забавный звук, который вызовет улыбку на вашем лице и сделает шаг вперед. Представьте себе, что вы торгуете под звуки триумфальной трубы или нежной арфы на заднем план
FREE
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see h
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension r
FREE
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.14 (7)
Это MQL5-версия индикатора MACD с нулевым запаздыванием, версия для MT4 которого доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/code/9993 Также была опубликована цветная версия индикатора, но с ней были некоторые проблемы: https://www.mql5.com/ru/code/8703 Я исправил версию для MT4, содержащую 95 строк кода. На написание версии для MT5 у меня ушло 5 дней (включая чтение логов, несколько тестирование и поиск различий между MT5 и MT4!) В первой моей версии этого индикатора на MQL5 было 400 строк кода, но
FREE
Индикатор показывает на графике   круглые уровни . Их еще называют   психологическими , банковскими или уровнями основных игроков. На этих уровнях происходит настоящая борьба быков и медведей, накопление множества ордеров, что приводит к повышенной волатильности. Индикатор   автоматически   подстраивается под любой инструмент и таймфрейм. При пробитии и последующем тесте уровня   80 - покупаем . При пробитии и последующем тесте уровня   20 - продаём . Цель - 00. Внимание. Из-за сильных уровней
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.4 (30)
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.4 (172)
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Внимание приложение не работает в тестере стратегий.  Manual, Description, Download demo Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики перед открытием. Управление риском   -  
Считаете ли вы, что на рынках, где цена может измениться за доли секунды, размещение ордеров должно быть максимально упрощено? Если вы хотите создать ордер в Metatrader, вы должны открыть окно, в котором надо ввести цену открытия, stop loss и take profit, а также размер сделки. В торговле на финансовых рынках управление капиталом необходимо для сохранения и приумножения первоначального депозита. Итак, когда вы хотите разместить ордер, вы, вероятно, задаетесь вопросом, насколько крупную сделку в
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (64)
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные п
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (114)
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 функций для ручной торговли, и позволяет автоматизировать большую часть торговых действий. Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать основные торговые операции в один клик: Открытие отложенных ордеров и позиций. Закрытие отложенных ордеров и позиций. Переворот позиций (закрыть BUY открыть SELL или закрыть SELL отк
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний API Telegram не требуется
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.43 (7)
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.37 (27)
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.88 (16)
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Pro Arbitrage EA   trades based on Arbitrage Strategy. The strategy is like a scalping technology but on three cross currency pairs at the same time. Each trade basket involves three pairs (all open at the same time) and they will close at once when any desired profit reaches. The strategy has no SL technically because all opened currencies are hedged. SL can happen if high slippages on order execution on the broker side. So the strategy is one of the safest ones in the world. Using the EA : U
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download   demo version   right now. You can find   deta
-25% discount ($149 -> $111) Everything for chart Technical Analysis indicator mt5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extend
-25% discount ($199 -> $149) Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading w
Для оплаты рублями/криптой используйте Webmoney. Задай цели для цены, а для всего остального есть HINN Lazy Trader!   Инструмент предназначен для автоматического набора позиций от заданных уровней к заданным целям. Рекомендуется использовать VPS (*) Разработан для минимизации времени, проводимым за чартом, максимизации охвата торговых идей без необходимости контролировать что-либо. Призван стать идеальным инструментом для делегирования рутины, переложить бремя принятия решения и эмоциональный
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (17)
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Торговая панель предназначена для управлением ордерами – как открытые с помощью кнопок так и открытые пользователем. Проста и удобна в использовании. Дополнит любую стратегию.  Я рекомендую использовать в паре с   Gold Stuff   индикатором.  Позволяет торговать как одиночными ордерами так и строить сетку с дистанцией. Чтобы отключить построение сетки просто поставьте большую дистанцию, например 10000.  Для работы торговой панели нужен хеджевый тип счета  Результаты в реальном времени можно пос
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.78 (18)
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT f
Самые продаваемые советники на рынке стоят очень дорого, и в один прекрасный день они внезапно исчезают. Это связано с тем, что одна стратегия не будет работать на рынке форекс все время. Наш продукт уникален среди всех других на MQL Marketplace, потому что наш советник имеет более 34 встроенных индикаторов, которые позволяют каждый раз добавлять больше стратегий. Вы строите свою стратегию и постоянно обновляете ее. Если одна стратегия не работает, просто постройте другую, используя только одног
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.75 (4)
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.83 (12)
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Trade Manager EA for MT5
Odaine Ramon Mcmillan
4.5 (10)
50% Off Today Only! Price Goes Back Up at 11 PM (EST) Marketkeys Trade Manager EA for MT5: Your Pathway to Forex Trading Mastery What Traders Are Saying: "Much better than lots of other trade managers I've tested..." – R Vdr "Saves me time from manually calculating lots sizes and risks...amazing support." – Richard Obi Efficiency and precision are paramount in Forex trading. Marketkeys Trade Manager EA for MT5 offers just that - a seamless interface combined with robust risk management tools
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
ManHedger MT5
Peter Mueller
5 (2)
Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before testing or watching my video about it. Contact me for user support & advices! If you've bought this EA, you are entitled to a gift!! MT4 Version  With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easily and clearly. Display your trades/strategies on the chart. Display your Take Profits/Stop Losses as
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Советник Price Action Toolkit в первую очередь предназначен для скальперов, но может использоваться на всех таймфреймах для быстрого входа в рынок с правильно рассчитанным размером лота на основе уровня стопа. Он позволяет быстро открывать сделки (мгновенно или на максимумах и минимумах свечей с отложенными ордеров), а затем корректировать стопы и фиксировать прибыль по мере движения рынка. Полный список всех функций, настроек и лучших практик можно найти здесь:   https://www.mql5.com/en/blog
T Manager Plus, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place. T Manager Plus includes advanced charting utilities with a single goal to help traders analyze, plan, execute, and manage their trades on a single platform. The market contains a diverse number of those tools, but   this one is designed by traders for traders . I designed this tool, an
Другие продукты этого автора
CloseAllProfit
Mr Sorachai Pitakjarukul
5 (2)
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ  Close all ตัวนี้  Close all and update profit Version 3.03 Full version Give you free  For MT5 Click  https://www.mql5.com/en/market/product/95989 V3.03 Fix TPSL calculate USDxxx and xxxUSD or XXX/XXX and add Decimal Digi, 0 is default Program function Tab 1 Close order function and show break port 1.Can show and hidden all button 2.Update sell and buy total lots easy to manage order 3.Close all order and update all profit 4.Clos
FREE
Фильтр:
Chachapon Chotnonthajinda
145
Chachapon Chotnonthajinda 2023.10.02 02:01 
 

ขอขอบคุณผู้สร้างครับ สามารถปิดตามคำสั่งได้รวดเร็วมากๆ

Nguyen Dinh Phu
92
Nguyen Dinh Phu 2023.09.28 11:17 
 

Ea is very helpful! You can add an automatic stop loss feature based on $ amount for each currency pair.

Ответ на отзыв
Версия 1.1 2023.09.16
Change to GUI

new update and fix
1.can move button to other location
2.Corrected calculations for various currencies, to make them as close to real values as possible.
3.Can key TP-SL pirce in the price box

Thank you GUI from https://www.mql5.com/en/articles/12923

1.สามารถลากไปไว้ตามจุดที่ต้องการ
2.แก้ไขการคำนวณสกุลเงินต่าง ๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด
3.ใส่ราคาที่ต้องการในช่อง TP-SL ได้ เพื่อกำหนดค่าที่ต้องการ