Download MetaTrader 5

Coding help - page 769

Sergey Golubev
Moderator
104471
Sergey Golubev  
Dawid Ciechowski:

Hello, 

I need a small improvement to the following indicator. I would like to have an option to place it anywhere on the chart by X/Y values.

Could someone help me please?Thanks in advance :)

Just to remind:

---------

Programmers (any programmers) are coding for free:

  • if it is interesting for them personally, or
  • if it is interesting for many members of this forum.

---------

And Freelance section of the forum should be used in most of the cases.

1225113
1141
1225113  

Dear mladen,

is this indicator repaint ? please add an alert

Files:
Wiseacre Mhlongo
195
Wiseacre Mhlongo  
Hi Programmers


Hope you fine there. Could you please help me removing time filter on this EA/make it false and make the Multiplier Factor Adjustable.


Thanks a lot
Files:
EA.mq4 8 kb
1225113
1141
1225113  

Dear mladen, Please be encouraged to see the appearance in M1

Thanks

Tony Hammond
140
Tony Hammond  

hi everyone 

i was wondering if any body can help me. I have an indicator which is basically a regression channel with a deviation of 2.0

i have put it in to meta editor so i can add en extra two line to the indicator that want at around 2.6 and if possible remove the centre line.

after many failed attempts its seems i cant figure out how to do it so i need your help please if possible thanks 

Files:
i-Regr.mq4 6 kb
Gianluca_a
8
Gianluca_a  

Dear Mladen,

I am tring to code my firsts indicators, someone is ok someone isn't.....with your help I would like to become a better programmer....but so far I really need your support....

My idea is to codean indicatori that do the EMA of EMA of the stocastich oscillator....EMA (EMA (Stchastic)))....I am trying this indicator in an online platform and it was easy to programm it thaere but with MT4 is more difficult and I am doing mistakes becasue it doesn't work......would you mind please giving a look at it and fixing the mistakes I am doing ?

very thank you for the support

Gianluca 

Files:
chriscap
5
chriscap  
Mladen Rakic:
Ex4 file can not be changed

Dear Mladen,


i would be also interested to have SL and TP in AngryBird..


Please see attached Code


Thx

Chris

//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
#property copyright "" 
#property link      ""
//ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
double Stoploss = 500.0;            // óðîâåíü áåçóáûòêà
double TrailStart = 10.0;
double TrailStop = 10.0;
//ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
extern double LotExponent = 2;   // íà ñêîëüêî óìíîæàòü ëîò ïðè âûñòàâëåíèè ñëåäóþùåãî êîëåíà. ïðèìåð: ïåðâûé ëîò 0.1, ñåðèÿ: 0.16, 0.26, 0.43 ...
extern bool    DynamicPips                   = true; 
extern int     DefaultPips                   = 12;
extern int Glubina = 24;
extern int DEL = 3;
extern double slip = 3.0;           // íà ñêîëüêî ìîæåò îòëè÷àòüñÿ öåíà â ñëó÷àå åñëè ÄÖ çàïðîñèò ðåêâîòû (â ïîñëåäíèé ìîìåíò íåìíîãî ïîìåíÿåò öåíó)
extern double Lots = 0.01;          // ðàçåð ëîòà äëÿ íà÷àëà òîðãîâ
extern int lotdecimal = 2;          // ñêîëüêî çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé â ëîòå ðàññ÷èòûâàòü 0 - íîðìàëüíûå ëîòû (1), 1 - ìèíèëîòû (0.1), 2 - ìèêðî (0.01)
extern double TakeProfit = 20.0;    // ïî äîñòèæåíèè ñêîëüêèõ ïóíêòîâ ïðèáûëè çàêðûâàòü ñäåëêó
//extern double PipStep = 30.0;       // øàã ìåæäó âûñòàâëåíèå íîâûõ êîëåí
extern double Drop = 500;
extern double RsiMinimum = 30.0;    // íèæíÿÿ ãðàíèöà RSI
extern double RsiMaximum = 70.0;    // âåðõíÿÿ ãðàíèöà RSI
extern int MagicNumber = 2222;      // âîëøåáíîå ÷èñëî (ïîìîãàåò ñîâåòíèêó îòëè÷èòü ñâîè ñòàâêè îò ÷óæèõ)
int PipStep=0;
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
extern int MaxTrades = 10;                 // ìàêñèìàëüíî êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî îòêðûòûõ îðäåðîâ
extern bool UseEquityStop = FALSE;
extern double TotalEquityRisk = 20.0;
extern bool UseTrailingStop = FALSE;
extern bool UseTimeOut = FALSE;            // èñïîëüçîâàòü òàéìàóò (çàêðûâàòü ñäåëêè åñëè îíè "âèñÿò" ñëèøêîì äîëãî)
extern double MaxTradeOpenHours = 48.0;    // âðåìÿ òàéìàóòà ñäåëîê â ÷àñàõ (÷åðåç ñêîëüêî çàêðûâàòü çàâèñøèå ñäåëêè)
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
double PriceTarget, StartEquity, BuyTarget, SellTarget;
double AveragePrice, SellLimit, BuyLimit;
double LastBuyPrice, LastSellPrice, Spread;
bool flag;
string EAName="Ilan1.6";
int timeprev = 0, expiration;
int NumOfTrades = 0;
double iLots;
int cnt = 0, total;
double Stopper = 0.0;
bool TradeNow = FALSE, LongTrade = FALSE, ShortTrade = FALSE;
int ticket;
bool  NewOrdersPlaced = FALSE;
double AccountEquityHighAmt, PrevEquity;
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
int init() {
   Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point;
   return (0);
}

int deinit() {
   return (0);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
int start()
 {
 if (DynamicPips)  {
     double hival=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Glubina,1)];    // calculate highest and lowest price from last bar to 24 bars ago
     double loval=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Glubina,1)];       // chart used for symbol and time period
     PipStep=NormalizeDouble((hival-loval)/DEL/Point,0);         // calculate pips for spread between orders
     if (PipStep<DefaultPips/DEL) PipStep = NormalizeDouble(DefaultPips/DEL,0);
     if (PipStep>DefaultPips*DEL) PipStep = NormalizeDouble(DefaultPips*DEL,0);          // if dynamic pips fail, assign pips extreme value
   }// else PipStep = DefaultPips;
   //double filtr_MA = iMA(NULL,60,60,0,0,0,0);
   
   double PrevCl;
   double CurrCl;
   if (UseTrailingStop) TrailingAlls(TrailStart, TrailStop, AveragePrice);
   if ((iCCI(NULL,15,55,0,0)>Drop && ShortTrade)||(iCCI(NULL,15,55,0,0)<(-Drop) && LongTrade)) {
      
         CloseThisSymbolAll();
         Print("Closed All due to TimeOut");
     
   }
   if (timeprev == Time[0]) return (0);
   timeprev = Time[0];
   
   double CurrentPairProfit = CalculateProfit();
   if (UseEquityStop) {
      if (CurrentPairProfit < 0.0 && MathAbs(CurrentPairProfit) > TotalEquityRisk / 100.0 * AccountEquityHigh()) {
         CloseThisSymbolAll();
         Print("Closed All due to Stop Out");
         NewOrdersPlaced = FALSE;
      }
   }
   total = CountTrades();
   if (total == 0) flag = FALSE;
   for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
         if (OrderType() == OP_BUY) {
            LongTrade = TRUE;
            ShortTrade = FALSE;
            break;
         }
      }
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
         if (OrderType() == OP_SELL) {
            LongTrade = FALSE;
            ShortTrade = TRUE;
            break;
         }
      }
   }
   if (total > 0 && total <= MaxTrades) {
      RefreshRates();
      LastBuyPrice = FindLastBuyPrice();
      LastSellPrice = FindLastSellPrice();
      if (LongTrade && LastBuyPrice - Ask >= PipStep * Point) TradeNow = TRUE;
      if (ShortTrade && Bid - LastSellPrice >= PipStep * Point) TradeNow = TRUE;
   }
   if (total < 1) {
      ShortTrade = FALSE;
      LongTrade = FALSE;
      TradeNow = TRUE;
      StartEquity = AccountEquity();
   }
   if (TradeNow) {
      LastBuyPrice = FindLastBuyPrice();
      LastSellPrice = FindLastSellPrice();
      if (ShortTrade) {
         NumOfTrades = total;
         iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal);
         RefreshRates();
         ticket = OpenPendingOrder(1, iLots, Bid, slip, Ask, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades + "-" + PipStep, MagicNumber, 0, HotPink);
         if (ticket < 0) {
            Print("Error: ", GetLastError());
            return (0);
         }
         LastSellPrice = FindLastSellPrice();
         TradeNow = FALSE;
         NewOrdersPlaced = TRUE;
      } else {
         if (LongTrade) {
            NumOfTrades = total;
            iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal);
            ticket = OpenPendingOrder(0, iLots, Ask, slip, Bid, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades + "-" + PipStep, MagicNumber, 0, Lime);
            if (ticket < 0) {
               Print("Error: ", GetLastError());
               return (0);
            }
            LastBuyPrice = FindLastBuyPrice();
            TradeNow = FALSE;
            NewOrdersPlaced = TRUE;
         }
      }
   }
   if (TradeNow && total < 1) {
      PrevCl = iClose(Symbol(), 0, 2);
      CurrCl = iClose(Symbol(), 0, 1);
      SellLimit = Bid;
      BuyLimit = Ask;
      if (!ShortTrade && !LongTrade) {
         NumOfTrades = total;
         iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal);
         if (PrevCl > CurrCl) {
            if (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum ) {
               ticket = OpenPendingOrder(1, iLots, SellLimit, slip, SellLimit, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, HotPink);
               if (ticket < 0) {
                  Print("Error: ", GetLastError());
                  return (0);
               }
               LastBuyPrice = FindLastBuyPrice();
               NewOrdersPlaced = TRUE;
            }
         } else {
            if (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum ) {
               ticket = OpenPendingOrder(0, iLots, BuyLimit, slip, BuyLimit, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, Lime);
               if (ticket < 0) {
                  Print("Error: ", GetLastError());
                  return (0);
               }
               LastSellPrice = FindLastSellPrice();
               NewOrdersPlaced = TRUE;
            }
         }
         if (ticket > 0) expiration = TimeCurrent() + 60.0 * (60.0 * MaxTradeOpenHours);
         TradeNow = FALSE;
      }
   }
   total = CountTrades();
   AveragePrice = 0;
   double Count = 0;
   for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
         if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
            AveragePrice += OrderOpenPrice() * OrderLots();
            Count += OrderLots();
         }
      }
   }
   if (total > 0) AveragePrice = NormalizeDouble(AveragePrice / Count, Digits);
   if (NewOrdersPlaced) {
      for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
         OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
         if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
            if (OrderType() == OP_BUY) {
               PriceTarget = AveragePrice + TakeProfit * Point;
               BuyTarget = PriceTarget;
               Stopper = AveragePrice - Stoploss * Point;
               flag = TRUE;
            }
         }
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               PriceTarget = AveragePrice - TakeProfit * Point;
               SellTarget = PriceTarget;
               Stopper = AveragePrice + Stoploss * Point;
               flag = TRUE;
            }
         }
      }
   }
   if (NewOrdersPlaced) {
      if (flag == TRUE) {
         for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
            OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
            if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
            if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) OrderModify(OrderTicket(), NormalizeDouble(AveragePrice,Digits), NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits), NormalizeDouble(PriceTarget,Digits), 0, Yellow);
            NewOrdersPlaced = FALSE;
         }
      }
   }
   return (0);
}
//ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

int CountTrades() {
   int count = 0;
   for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) {
      OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
         if (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_BUY) count++;
   }
   return (count);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

void CloseThisSymbolAll() {
   for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) {
      OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() == Symbol()) {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
            if (OrderType() == OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, slip, Blue);
            if (OrderType() == OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, slip, Red);
         }
         Sleep(1000);
      }
   }
}

//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

int OpenPendingOrder(int pType, double pLots, double pLevel, int sp, double pr, int sl, int tp, string pComment, int pMagic, int pDatetime, color pColor) {
   int ticket = 0;
   int err = 0;
   int c = 0;
   int NumberOfTries = 100;
   switch (pType) {
   case 2:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, pLots, pLevel, sp, StopLong(pr, sl), TakeLong(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(1000);
      }
      break;
   case 4:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, pLots, pLevel, sp, StopLong(pr, sl), TakeLong(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(5000);
      }
      break;
   case 0:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         RefreshRates();
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, pLots, NormalizeDouble(Ask,Digits), sp, NormalizeDouble(StopLong(Bid, sl),Digits), NormalizeDouble(TakeLong(Ask, tp),Digits), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(5000);
      }
      break;
   case 3:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, pLots, pLevel, sp, StopShort(pr, sl), TakeShort(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(5000);
      }
      break;
   case 5:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, pLots, pLevel, sp, StopShort(pr, sl), TakeShort(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(5000);
      }
      break;
   case 1:
      for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) {
         ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, pLots, NormalizeDouble(Bid,Digits), sp, NormalizeDouble(StopShort(Ask, sl),Digits), NormalizeDouble(TakeShort(Bid, tp),Digits), pComment, pMagic, pDatetime, pColor);
         err = GetLastError();
         if (err == 0/* NO_ERROR */) break;
         if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break;
         Sleep(5000);
      }
   }
   return (ticket);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
double StopLong(double price, int stop) {
   if (stop == 0) return (0);
   else return (price - stop * Point);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double StopShort(double price, int stop) {
   if (stop == 0) return (0);
   else return (price + stop * Point);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double TakeLong(double price, int stop) {
   if (stop == 0) return (0);
   else return (price + stop * Point);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double TakeShort(double price, int stop) {
   if (stop == 0) return (0);
   else return (price - stop * Point);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
double CalculateProfit() {
   double Profit = 0;
   for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
         if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) Profit += OrderProfit();
   }
   return (Profit);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
void TrailingAlls(int pType, int stop, double AvgPrice) {
   int profit;
   double stoptrade;
   double stopcal;
   if (stop != 0) {
      for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) {
         if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
            if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
            if (OrderSymbol() == Symbol() || OrderMagicNumber() == MagicNumber) {
               if (OrderType() == OP_BUY) {
                  profit = NormalizeDouble((Bid - AvgPrice) / Point, 0);
                  if (profit < pType) continue;
                  stoptrade = OrderStopLoss();
                  stopcal = Bid - stop * Point;
                  if (stoptrade == 0.0 || (stoptrade != 0.0 && stopcal > stoptrade)) OrderModify(OrderTicket(), AvgPrice, stopcal, OrderTakeProfit(), 0, Aqua);
               }
               if (OrderType() == OP_SELL) {
                  profit = NormalizeDouble((AvgPrice - Ask) / Point, 0);
                  if (profit < pType) continue;
                  stoptrade = OrderStopLoss();
                  stopcal = Ask + stop * Point;
                  if (stoptrade == 0.0 || (stoptrade != 0.0 && stopcal < stoptrade)) OrderModify(OrderTicket(), AvgPrice, stopcal, OrderTakeProfit(), 0, Red);
               }
            }
            Sleep(1000);
         }
      }
   }
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

double AccountEquityHigh() {
   if (CountTrades() == 0) AccountEquityHighAmt = AccountEquity();
   if (AccountEquityHighAmt < PrevEquity) AccountEquityHighAmt = PrevEquity;
   else AccountEquityHighAmt = AccountEquity();
   PrevEquity = AccountEquity();
   return (AccountEquityHighAmt);
}
//íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

double FindLastBuyPrice() {
   double oldorderopenprice;
   int oldticketnumber;
   double unused = 0;
   int ticketnumber = 0;
   for (int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == OP_BUY) {
         oldticketnumber = OrderTicket();
         if (oldticketnumber > ticketnumber) {
            oldorderopenprice = OrderOpenPrice();
            unused = oldorderopenprice;
            ticketnumber = oldticketnumber;
         }
      }
   }
   return (oldorderopenprice);
}

double FindLastSellPrice() {
   double oldorderopenprice;
   int oldticketnumber;
   double unused = 0;
   int ticketnumber = 0;
   for (int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == OP_SELL) {
         oldticketnumber = OrderTicket();
         if (oldticketnumber > ticketnumber) {
            oldorderopenprice = OrderOpenPrice();
            unused = oldorderopenprice;
            ticketnumber = oldticketnumber;
         }
      }
   }
   return (oldorderopenprice);
}
//ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
Max Pena
2839
Max Pena  

Please someone could be kind enough to help add to this indicator the window option?

I do not know anything about coding!


Thanks in advance    Max

Files:
bigred143
7
bigred143  

Hi!

I am looking to have the Lawgirl's Trend Display show the direction of the stochastics instead of the rsi. Can anyone do that?

1225113
1141
1225113  

Hi, ...
please make the indicator into a simple EA only for Close Positions, the fibo line is only for close open position (Close Positions with Profit only) on each touching the line of the Fibo...
OP with manualy

Thanks in advance

Files: