تمرکز بر عرضه و تقاضا

16 September 2017, 09:29
Amoo Akbar
0
30

همه عوامل را باید در نمودارها دید و بر روی عرضه و تقاضا تمرکز کرد 

جای روانشناسیهای بدون پشتوانه علمی باید کار کردن با ابزارهاییکه بر همین اساس و دیگر عوامل تاثیرگذار با صرف ملیونها ساعت کار و تجربه بوجود آمده اند را بیاموزیم و بارها و بارها آموخته ها را خود تجربه کنیم تا بتوانیم در این دنیای وسیع (بورسهای مختلف) باقی بمانیم و کم کم رشد کرده و قوی شویم 

این بهترین پیشنهاد است 

فرصت را از دست ندهید 


Share it with friends: