ای کاش ها را کنار بگذارید

16 September 2017, 09:16
Amoo Akbar
0
16

دوستان گلم چطورید؟

من خوبم ولی اگر شما هم خوب باشید بهتر هستم!

مطلبی داشتم که عرض می کنم. بعضی هم وطنان عزیز و معامله گر همیشه اول حرف هایشان چنین است: ای کاش، خدا کند، چه می شد اگر، الهی و .....

خوب دوست محترم اگر قرار است اینطور حرف بزنی برو مسجد محله تون تا می تونی دعا کن! بورس که جای این حرف ها نیست

این نقطه ضعف است و بیرحمان بازار از این ضعف خیلی استفاده اطلاعاتی خواهند کرد تا حد تحملتان را محک بزنند و بازار را تا نقطه شکست تان هدایت نمایند

آنها وقتی شما را شکستند تازه آن موقع جهت بازار را طبق دعایتان عوض می کنند اما دیگر برایتان دیر شده و شما فقط نظاره گر می مانید و حسرت به دل!

از خودم که حرف نمی زنم دیده ام که می گویم. قوی باشید

Share it with friends: