Watch how to download trading robots for free
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
Scripts

Chart Format - script for MetaTrader 4

TAT DAT NGUYEN
Published by:
Tat Dat Nguyen
Views:
1060
Rating:
votes: 14
Published:
2021.10.18 15:25
  ChartSetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP,TRUE); // chart được đặt lên trên các chart đang mở
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ONE_CLICK,FALSE); // tắt OneClick Trading
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,FALSE); // không hiện các vị trí giao dịch
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC,FALSE); // không hiện các mức giá cao/thấp/mở/đóng
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false); // hiện lưới
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ASK_LINE,TRUE); // không hiện đường giá ask
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,FALSE); // không hiện đường giá bid
   ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,FALSE); // không tự động dịch chuyển đồ thị giá sang phía phải
   ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,TRUE); // dịch đồ thị giá sang phía phải cách xa lề phải 1 khoảng
   ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX_11,FALSE); // scale 1:1 mode

   ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES); // hiện đồ thị dạng candles=nến Nhật/ line=đồ thị, bars=dạng bars
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,Green); // màu đường giá ask
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,Silver); // màu đường giá ask
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,Black); // màu nếm giảm
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,White); // màu nếm tăng
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,Black); // màu viền nến tăng
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,Black); // màu viền nếm giảm
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,White); // màu nền trắng
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,Red);  // màu các mức tp,sl=trade_level
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,Black); // màu chữ trên trục x,y
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,WhiteSmoke); // màu đồ thị đường nét và chữ-số tương ứng
  History to CSV History to CSV

  Tải toàn bộ lịch sử ra file .csv

  Muti-Open Grids From HLine Muti-Open Grids From HLine

  Mở đồng thời nhiều lệnh cùng lúc

  CLOSE ALL BY ORDERTYPE CLOSE ALL BY ORDERTYPE

  Close All Order

  FX Margin Calc FX Margin Calc

  FX Margin Request Per Lot Calculator Tính yêu cầu ký quỹ cho 1 lot