• 概要
  • レビュー (1)
  • コメント (2)

Bar Follow EA

Kono robotto wa, fōsubā o yūsen shite dōsa suru koto o mokuteki to shite ori, fōsubā no saizu o kōsei deki, teikupurofitto to sutoppurosu o yūzā ga teigi suru ka, robotto ga jidōteki ni haichi dekimasu (ko no baai, teikupurofitto to sutoppurosutāgetto wa mae no bā no saizu). Paramēta de teigi sa reta atai wa, yūzā no nīzu ni ōjite henkō suru hitsuyō ga arimasu.

Instagram: @oaureliomachado

おすすめの製品
フィルタ:
Epicpainter
277
Epicpainter 2020.07.23 18:28 
 

Testet one Week: First profit, then big losses. Ruins the Account.