Download MetaTrader 5

Indicators: Daily Open Line

To add comments, please log in or register
Automated-Trading
Admin
106165
Automated-Trading  

Daily Open Line:

An simple Indicator displaying daily opening line.

Author: Muhammad Syamil Bin Abdullah

Minh Khoa Truong
30
Minh Khoa Truong  

Tôi rất hài lòng, rất vui các bạn làm tốt lắm.chuc cac bạn lun vui vẻ và khỏe mạnh

Minh Khoa Truong
30
Minh Khoa Truong  
Tự động kinh doanh :

Mở hàng ngày :

Giả tác: Muhammad Syamil Bin Abdullah


Rất tình lòng, các bạn làm tốt lắm.cam on 

Money Webmasterfa
269
Money Webmasterfa  
Minh Khoa Truong:

Rất tình lòng, các bạn làm tốt lắm.cam on 

Hohihi
To add comments, please log in or register