MaxValue (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "MaxValue" (Maximalwert) des Steuerelements CSpinEdit.

int  MaxValue()  const

Rückgabewert

Wert des Parameters "MaxValue".

MaxValue (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "MaxValue" (Maximalwert) des Steuerelements CSpinEdit.

void  MaxValue(
   const int  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert des Parameters "MaxValue".

Rückgabewert

Nichts.