chao tang  
我如何在另一台电脑上激活我已购买的产品。谢谢
chao tang  
Jinsong Zhang:
在mt中登陆mql5账多谢,多谢!
chao tang  
Jinsong Zhang:
在mt中登陆mql5账户
我登录了,下一步怎么整?
chao tang  

Jinsong Zhang:
在mt中下载产品

十分感谢,祝你好运! 

原因: