MT5怎么设置K线剩余时间

要添加评论,请登录注册
bansheng1965
13
bansheng1965  
MT5怎么设置K线剩余时间
Ziheng Zhuang
30898
Ziheng Zhuang  
显示当前K线剩余时间
显示当前K线剩余时间
  • www.mql5.com
这个指标的作用是显示当前K线剩余时间。
bansheng1965
13
bansheng1965  

在MT4可以用,MT5不能用

Xiao Guang Huang
122
Xiao Guang Huang  

用EA生成器做一个,很简单

V.xbb5146 Q.280726108
12
V.xbb5146 Q.280726108  
这个可以定制一个   MT5和MT4的 Period 函数不同注意一下。
要添加评论,请登录注册