magic number 可以不是数字吗?比如英文,中文?

要添加评论,请登录注册
Tao Zhang
141
Tao Zhang  
magic number 可以不是数字吗?比如英文,中文?
de_liu hua
730
de_liu hua  
不能
Tao Zhang
141
Tao Zhang  
de_liu hua:
不能

太谢谢您了!

Jiamin Huang
265
Jiamin Huang  
可以使用备注 里面用中文英文啥的,能做到一样的效果
要添加评论,请登录注册