mql5怎么更换手机号

要添加评论,请登录注册
Rui Chen
1862
Rui Chen  
如果原手机号注销的话还能更换吗
dandanchen
71
dandanchen  
Rui Chen:
如果原手机号注销的话还能更换吗

好像接收不到验证码

Rui Chen
1862
Rui Chen  
dandanchen:

好像接收不到验证码

现在是没换也接收不到了,
要添加评论,请登录注册