MQL5又出问题了,能不能稳定点?

要添加评论,请登录注册
Mrerwin
5862
Mrerwin  
3本来速度就慢还经常出问题
Jianbo Wei
245
Jianbo Wei  
出现什么问题了
Di Wan
691
Di Wan  
MT5新版本是有点不稳定,原来写的EA最好重新编译一下,升级后 CopyRates等功能似乎也不太稳定。
要添加评论,请登录注册