MQL5 怎么设置仓位手数 谁可以指导指导 ?

要添加评论,请登录注册
Xiaoyang Sun
607
Xiaoyang Sun  
MQL5 怎么设置仓位手数  谁可以指导指导 ?
enbo lu
版主
1971
enbo lu  

什么意思?什么叫怎么设置仓位手数?

Jinsong Zhang
14928
Jinsong Zhang  
MQL5文档: 交易函数 / OrderSend
MQL5文档: 交易函数 / OrderSend
  • www.mql5.com
交易函数 / OrderSend - MQL5文档
enbo lu
版主
1971
enbo lu  

或者用标准类库函数

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // order type
   double                volume,          // order volume
   double                limit_price,     // StopLimit price
   double                price,           // execution price
   double                sl,              // Stop Loss price
   double                tp,              // Take Profit price
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // type by expiration
   datetime              expiration,      // expiration
   const string          comment=""       // comment
   ) 
要添加评论,请登录注册