Meta Tester 5 运行方式

要添加评论,请登录注册
niu8686
70
niu8686  

Meta Tester 5在允许的时间范围内是不是收到任务就会开始计算,还是说收到任务后还要看CPU的空闲状况再进行运算的。比喻说CPU正在100%的渲染一个3D的图像,那CPU还会参与云计算吗?

Jinsong Zhang
14905
Jinsong Zhang  
看CPU的空闲状况再进行运算
Dean Wu
187
Dean Wu  

Meta Tester肯定不会主动跟CPU抢运算,它会根据CPU的空闲情况自动安排。

要添加评论,请登录注册