Download MetaTrader 5

Partial Close EA

To add comments, please log in or register
Have you discovered something really important? Write an article and receive 200 USD!
Mohammad Abdullah
444
Mohammad Abdullah 2015.05.04 02:00 

Hi guys

Looking for an EA on the market (preferably free) that allows me to partially close a trade at X pips for a certain %, and then moves the SL to BE. It then continues with a trailing stop. 

Tuyen Trinh
344
Tuyen Trinh 2015.05.05 03:03  
buddinglawyer:

Chào các cậu

Tìm kiếm một EA trên thị trường (tốt nhất là miễn phí) cho phép tôi để một phần đóng một thương mại tại X pips cho một% nhất định, và sau đó chuyển SL để BE. Sau đó nó tiếp tục với một trailing stop. 

You can use this ea.
Files:
To add comments, please log in or register