Partial Close EA

Tuyen Trinh  
buddinglawyer:

Chào các cậu

Tìm kiếm một EA trên thị trường (tốt nhất là miễn phí) cho phép tôi để một phần đóng một thương mại tại X pips cho một% nhất định, và sau đó chuyển SL để BE. Sau đó nó tiếp tục với một trailing stop. 

You can use this ea.
Files:
SolidSignal  
please how i use it its ot working when i installed it 
Reason: