Download MetaTrader 5

Partial Close EA

To add comments, please log in or register
Mohammad Abdullah
444
Mohammad Abdullah  

Hi guys

Looking for an EA on the market (preferably free) that allows me to partially close a trade at X pips for a certain %, and then moves the SL to BE. It then continues with a trailing stop. 

Tuyen Trinh
344
Tuyen Trinh  
buddinglawyer:

Chào các cậu

Tìm kiếm một EA trên thị trường (tốt nhất là miễn phí) cho phép tôi để một phần đóng một thương mại tại X pips cho một% nhất định, và sau đó chuyển SL để BE. Sau đó nó tiếp tục với một trailing stop. 

You can use this ea.
Files:
To add comments, please log in or register