Indicators: Hotkeys_CycleTimeFrames_v1.0 for MT4

Papa Prabu  
thanks its very usefull