Mt4 robot programmer needed(easy project)

2019.02.11 Experts

Specification

Chỉ dành cho bạn. Bạn có thể sử dụng một số thứ khác nhau, quan trọng và hiệu quả.

Một phần của chúng tôi là một phần của chúng.

Mạnh mẽHãy nhớ rằng:Remember: Ứng dụngIt is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results. : Hãy nhớ: Tốt hơn là dành ba mươi phút để chuẩn bị một văn bản tốt hơn là mất hàng giờ để giải quyết những hiểu lầm sau khi ký kết Thỏa thuận hoặc khi chấp nhận kết quả thực hiện đơn hàng. It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Project information

Budget
50+ USD

Customer

Placed orders2
Arbitrage count0