MetaTrader 5をダウンロードする
経済指標カレンダー

イベントの重要性

通貨

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
23:50
JPY
23:50
JPY
01:30
AUD
02:00
CNY
7.0%
6.8%
6.0%
02:00
CNY
02:00
CNY
9.4%
9.8%
10.1%
03:45
JPY
0.746%
0.714%
07:15
CHF
0.4%
0.1%
-0.2%
07:15
CHF
2.7%
3.0%
2.0%
08:30
GBP
08:30
GBP
08:30
GBP
4.2%
4.1%
4.2%
08:30
GBP
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
0.5%
0.0%
-0.9%
09:00
EUR
3.0%
3.6%
2.6%
09:00
EUR
2.4
7.6
1.9
12:30
USD
0.3%
0.2%
0.8%
12:30
USD
12:30
USD
0.4%
0.5%
0.5%
12:30
USD
14:00
USD
0.0%
0.1%
0.6%
20:00
USD
$61.8 B
$52 B
$49 B
20:00
USD
$48.4 B
$25.7 B
$35.8 B
20:00
USD
$-38.5 B
$-55.6 B
$47.5 B
23:50
JPY
23:50
JPY
23:50
JPY
0.5%
0.2%
0.1%
01:30
AUD
0.5%
0.5%
0.5%
01:30
AUD
2.1%
2.2%
2.1%
04:30
JPY
1.4%
13.3%
1.2%
04:30
JPY
2.4%
0.5%
2.2%
04:30
JPY
0.5%
1.0%
1.3%
09:00
EUR
0.2%
1.5%
1.4%
09:00
EUR
0.3%
0.9%
1.0%
09:00
EUR
0.7%
0.9%
0.7%
09:00
EUR
1.2%
1.1%
1.2%
12:30
CAD
1.4%
-0.1%
2.7%
12:30
USD
1.287 M
1.259 M
1.336 M
12:30
USD
12:30
USD
1.352 M
1.322 M
1.377 M
12:30
USD
-1.8%
-3.8%
4.1%
13:15
USD
13:15
USD
78.0%
77.7%
77.6%
14:30
USD
-1.404 M
1.998 M
-2.197 M
14:30
USD
14:30
USD
-0.411 M
0.491 M
-0.955 M
14:30
USD
0.038 M
-0.001 M
-0.002 M
14:30
USD
-0.092 M
-0.244 M
-3.791 M
14:30
USD
0.488 M
-0.245 M
-0.071 M
14:30
USD
-0.31 M
0.076 M
-0.208 M
14:30
USD
-3.79 M
-1.652 M
-2.174 M
23:50
JPY
-3.9%
0.7%
2.1%
23:50
JPY
-2.4%
0.1%
2.4%
23:50
JPY
¥827 B
¥-360.1 B
23:50
JPY
¥126.3 B
¥-0.8 B
01:30
AUD
22.6 K
30.3 K
-0.7 K
01:30
AUD
65.6%
65.6%
65.5%
01:30
AUD
5.6%
5.5%
5.5%
01:30
AUD
09:00
EUR
-0.3%
-0.1%
-0.7%
09:00
EUR
12:30
CAD
12:30
CAD
$6.148 B
$4.322 B
12:30
USD
1.707 M
1.769 M
1.794 M
12:30
USD
222 K
228 K
211 K
12:30
USD
213.25 K
211.218 K
216 K
14:00
USD
14:30
USD
23:30
JPY
0.6%
1.4%
1.1%
09:00
EUR
€21.2 B
€20.7 B
€20.9 B
09:00
EUR
€26.9 B
€27.9 B
€18.9 B
12:30
CAD
0.6%
-0.1%
0.5%
12:30
CAD
12:30
CAD
0.1%
0.2%
0.2%
12:30
CAD
1.5%
1.4%
1.4%
12:30
CAD
0.3%
0.3%
0.3%
12:30
CAD
2.2%
2.6%
2.3%
19:30
CAD
19:30
CHF
19:30
USD
19:30
AUD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
JPY
19:30
GBP
19:30
EUR
23:50
JPY
1.4%
-0.6%
23:50
JPY
¥-37.1 B
¥119.2 B
23:50
JPY
¥211.9 B
¥797.3 B
23:50
JPY
-0.3%
2.1%
00:00
CAD
ビクトリアデー
00:00
CHF
聖霊降臨祭翌月曜日